Nhạc sĩ Phạm Thanh Phong

 Trân trọng giới thiệu ca khúc  

Nhạc sĩ Phan Hữu Lý

  Trân trọng giới thiệu ca khúc    

Nhạc sĩ Võ Đông Điền

Trân trọng giới thiệu ca khúc  

Nhạc sĩ Phạm Đắc Hiến

Trân trọng giới thiệu ca khúc