Có Một Tình Yêu

Có Một Tình Yêu

Hội Văn Học Nghệ Thuật Tập Truyện Ngắn "Có một tình yêu" - Phan Hai

tho Sách Kỷ Yếu Huỳnh Văn Nghệ 2020

Hội Văn Học Nghệ Thuật Sách Kỷ Yếu Giải Thưởng VHNT Huỳnh Văn Nghệ 2020

chinh-tri-xa-hoi 70 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam(19.8.1945 - 19.8.2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(19.8.2005 - 19.8.2015)

chinh-tri-xa-hoi TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

Kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sĩ(27/7/1947 – 27/7/2015): TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” MINH CHÂU Cách đây 68 năm, vào dịp tháng 6-1947, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta bùng nổ vừa tròn 6 tháng.

chinh-tri-xa-hoi Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015)

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI

chinh-tri-xa-hoi KỶ NIỆM 60 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

(10/10/1954 - 10/10/2014) Tư Liệu

chinh-tri-xa-hoi XÂY DỰNG VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM

XÂY DỰNG VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA XI PGS.TS Đào Duy Quát

chinh-tri-xa-hoi CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP TIẾP THU TINH HOA VĂN HÓA NHÂN LOẠI (TS. Nguyễn Viết Chức)

Như chúng ta đều biết, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước, văn hóa có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc, cốt cách một dân tộc. Ngày nay, văn hóa còn được coi như một yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, dân tộc. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Đường lối văn hóa của Đảng không ngừng được bổ sung và phát triển qua các thời kỳ cách mạng.

chinh-tri-xa-hoi THỬ TÌM HIỂU GIÁ TRỊ LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân là một văn bản rất đặc biệt. Nó đặc biệt ở nhiều lẽ. Trước hết, nó không đơn thuần là một “chúc thư” vẫn được hiểu trong dân gian từ trước đến nay. Di chúc người xưa, là lời dặn dò gửi lại cho người thân (thường là vợ/chồng, con cháu, những người trong họ hàng, gia tộc…) của ai đó trước khi mất.

tho EM ĐI BỎ LẠI MÙA THƠ (NGUYỄN VĂN ÂN)

EM ĐI BỎ LẠI MÙA THƠ
(NGUYỄN VĂN ÂN)

tho KỶ NIỆM HÈ XƯA (Trần Thanh Hải)

KỶ NIỆM HÈ XƯA 

(Trần Thanh Hải)

tho DẤU HỎI (Huy Vọng)

DẤU HỎI 
(Huy Vọng)

tho TA ĐANG VỀ CUỐI CON ĐƯỜNG ! (Nguyễn Tiến Đường)

TA ĐANG VỀ CUỐI CON ĐƯỜNG ! 
(Nguyễn Tiến Đường)

tho Chùm thơ: Khúc hát Côn Đảo (Lê Minh Vũ)

Khúc hát Côn Đảo
Tác Giả: Lê Minh Vũ

tho TRẠI HÈ (Phạm Minh Dũng)

THƠ CHO NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

TRẠI HÈ
Phạm Minh Dũng

tho GIÓ TRỐN Ở ĐÂU? (MAI HOÀNG HANH)

GIÓ TRỐN Ở ĐÂU? 
(MAI HOÀNG HANH)

tho BẮT ĐỀN GIỌT MƯA (MAI HOÀNG HANH)

BẮT ĐỀN GIỌT MƯA 
(MAI HOÀNG HANH)

tho QUÁN LẠ VEN SÔNG (VĨNH THÔNG)

QUÁN LẠ VEN SÔNG
(VĨNH THÔNG)