Chuyên đề Mỹ Thuật

26/12/2019

TP: Nhật ký yêu nước về từ lòng đất chiến khu D của anh hùng liệt sỹ nhà giáo Lê Thị Thiên

TG: Châu Trâm Anh

CL: Tổng hợp

KT: 120 x 168 cm

 

TP: Nguyện là theo lời Bác

TG: Trương Bửu Sinh 

CL: Bút sắt

KT: 120 x 75.5 cm

 

TP: Sau giờ trực chiến

TG: Phạm Thị Hồng Xuyến

CL: Sơn dầu

KT: 105 x 145 cm