HOÀNG SA - TRƯỜNG SA TRONG TRÁI TIM TA (Võ Đông Điền)

07/07/2014

 

Cụm dân cư trên đảo Trường Sa Lớn

 

Đảo Sinh Tồn

Đảo Sinh Tồn 

 

Đến với nhà giàn DK1

Đến với nhà giàn DK1

 

Giàn bầu trên đảo Trường Sa Đông

Giàn bầu trên đảo Trường Sa Đông

 

Ra đảo Nam Yết

Ra đảo Nam Yết 

 

Tiếng hát nơi đảo xa

Tiếng hát nơi đảo xa 

 

Trái bàng vuông

Trái bàng vuông 

 

Trên chốt tiền tiêu

Trên chốt tiền tiêu